2 %

Milí priaznivci Komornej Opery Bratislava. Dovoľujeme si Vás požiadať o vašu podporu venovaním 2% z vašich daní za rok 2023. Vaša podpora pomôže skvalitniť našu činnosť.

Organizovanie koncertov a predstavení Komornej Opery Bratislava, je finančne veľmi náročné. Ak chceme dať viac priestoru žiakom, študentom umeleckých škôl pre získanie odbornej praxe, potrebujeme aj vašu pomoc na zvýšenie príjmov do nášho rozpočtu. Vaše 2% z daní podporia fungovanie občianskeho združenia Komorná Opera Bratislava, ktorého hlavným cieľom je dať príležitosť mladým začínajúcim umelcom, absolventom, študentom konzervatórií a iných umeleckých škôl, ktorí u nás načerpajú prvé skúsenosti do ďalšieho profesionálneho života v spolupráci s profesionálnymi osobnosťami tak získavajú odbornú hudobnú prax. Splnenie tohto cieľa dosahuje KOB prostredníctvom týchto úloh:

 • zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na jednotlivé projekty /granty, dotácie, partneri, dary, vlastné zdroje/
 • materiálno - technické zabezpečenie jednotlivých projektov
 • špecifický dramaturgický a realizačný program
 • výchovno - vzdelávacia úloha
"Je dôležité prostredníctvom hudobného zážitku ukázať na pravé hodnoty umenia, rozpoznávať dobré od zlého, umenie od gýču. Tieto hodnoty sú potrebné prostredníctvom hudby ukázať najmladšiemu poslucháčov.“

Oľga Danášová Dramaturg KOB.

Ako nám môžete poukázať 2% z vašich daní ? Viac na http://rozhodni.sk/poukazatel/

VYHLÁSENIE s vyplnenými údajmi prijímateľa Komorná Opera Bratislava, o.z. na venovanie vašich 2% z daní za rok 2023 si stiahnite kliknutím na tento odkaz.

Údaje o prijímateľovi:

Komorná Opera Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42362075
Sídlo: Rumančeková 860/42, Bratislava 821 01

Dôležité termíny

do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO, PO), ktorí podávajú daňové priznanie – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

do 30. apríla 2024 – Zaslanie vyhlásenia zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Podpora

Podporiť Komornú Operu Bratislava môžete aj:
 • finančným darom v akejkoľvek sume na základe darovacej zmluvy na číslo účtu: SK42 0900 0000 0051 8547 5784
 • umiestnením reklamy vašej firmy na stránkach, propagačných materiáloch a na reklamných miestach Komornej Opery Bratislava
Ďakujeme za Vašu ochotu podporiť Komornú Operu Bratislava

Recenzie na našu premiéru

Komorná Opera Bratislava sa vynorila s Ritou
3.5.2017 - Pavel Unger
Pod najčerstvejšiu verziu Donizettiho opery sa podpísal mladý tím inscenátorov i sólistov Komornej Opery Bratislava. Išlo o celkom vhodný dramaturgický výber a ešte lepšie naštudovanie. Z možných verzií sa tvorcovia rozhodli použiť taliansku s hovorenými predelmi, ktoré však boli upravené na ideálnu časovú mieru. Obzvlášť oceňujem, že zazneli tiež v taliančine (nie je pravidlom dodržať v próze originál ani na profesionálnych scénach), čím sa nenarúšala jednota predstavenia. K dispozícii boli titulky v slovenčine. Ďalšiu pochvalu si v nemenšej miere zaslúžia dirigent večera Daniel Simandl a režisér Tomáš Remy Sloboda. Prvý z nich za zmysel pre štýl, za voľbu adekvátnych temp, za prácu s rytmickými a dynamickými stupňovaniami, pripomínajúcimi architektúru veľkých komických opier z predverdiovského obdobia. Rita na malej ploche ponúka variácie rozmanitých nálad, pričom najmä v duetách a spoločných číslach inklinuje k ohnivým gradáciám. Daniel Simandl s orchestrom Komornej opery (koncertný majster Štefan Filas, prvý huslista Opery SND) sa vcelku úspešne pokúsil dať predstaveniu kontrast i spád. Solídny výkon podal aj orchester.
Viac tu: http://operaslovakia.sk

O nás

„Cieľom všetkej dobrej hudby je pôsobiť na dušu.“ Claudio Monteverdi

Nové hudobné divadlo – Komorná Opera Bratislava je prínosom pre súčasnú slovenskú hudobnú kultúru. Popri tradičnej veľkej opere vytvára samostatnú kontrapunktickú líniu v podobe inej filozofie a cieľoch. Tento súbor pozostáva z mladých začínajúcich umelcov, absolventov, študentov konzervatórií a iných umeleckých škôl, ktorí tu načerpajú prvé skúsenosti do ďalšieho profesionálneho života. V spolupráci s profesionálnymi osobnosťami tak získavajú odbornú hudobnú prax.

Obracajú sa najmä na mladých poslucháčov duchom aj vekom, ale aj k milovníkom hudby, ktorí veria, že opera ako hudobný druh bude žiť večne a stane sa životným odrazom našej doby, spoločnosti a kultúry. Najdôležitejšia úloha KOB je výchovno – vzdelávacia. V súčasnej dobe je najmladšie publikum vystavené návalu masového konzumu a pseudoumeleckých hudobných prejavov. Preto je dôležité prostredníctvom hudobného zážitku ukázať na pravé hodnoty umenia, rozpoznávať dobré od zlého, umenie od gýču. Tieto hodnoty sú potrebné prostredníctvom hudby ukázať najmladšiemu poslucháčovi. Komorná operná scéna je založená na špecifickom dramaturgickom a realizačnom programe. Sú to nové inscenačné postupy, výrazové prostriedky prostredníctvom ktorých je možná komunikácia so širokým okruhom poslucháčov. Operné inscenácie majú byť realizované novým estetickým ideálom súčasnej doby 21. storočia, nie tradičným pohľadom na veľkú operu, na veľkej scéne.

Avantgardné postupy súbor KOB vidí:
 • vo vytváraní inscenácií s dôrazom na syntézu všetkých súčasných divadelných výrazových prostriedkov
 • v dôraze na netradičnú organizáciu hraného priestoru

Dôležitým programovým zameraním KOB bude uvádzanie slovenskej pôvodnej tvorby. Je potrebné, aby sa hudba stala odrazom národnej kultúry a spoločnosti. Len tak, keď divadlo reaguje na aktuálne zmeny, stáva sa prínosom pre umenie a spoločnosť. Nie vždy je uvedenie nového diela zaručeným úspechom z pohľadu diváka alebo spoločnosti. Jeho hodnotu ukáže až „čas“ a „história“. Ani z tvorby géniov Beethovena, Mozarta a iných sa už dnes nehrávajú všetky diela. To ale nezmenšuje význam ich tvorby, na pozadí ktorých postupne vznikali diela veľkej historickej hodnoty.

Ciele

 • Hudobné diela budú uvádzané v pôvodnej – originálnej verzii, nie v adaptáciách alebo iných úpravách.
 • Javiskové diela môžu byť posunuté v inscenačnej filozofii do 21. storočia.
 • KOB bude disponovať vlastným komorným orchestrom, ktorý bude realizovať koncerty so zameraním na konkrétne jubilejné príležitosti alebo výročia skladateľov.
 • KOB bude aktívne spolupracovať na projektoch s inými profesionálnymi hudobnými umelcami a telesami.

Filozofia

 • Naplniť novú filozofiu KOB s novým dramaturgickým plánom. V oblasti koncertných premiér pôjde o 5 tematických okruhov:
  • Slávni skladatelia v Bratislave
  • Budovatelia hudobného života v Bratislave a Slovenskej národnej hudby
  • Svetové interpretačné umenie a slovenská hudobná kultúra
  • Slovenská opereta a muzikál
  • Hudobný klasicizmus na Slovensku v tvorbe Haydna – Mozarta – Beethovena – Hummela
 • Nadviazať na tradíciu Komornej opery založenej v roku 1986 v Bratislave. Ťažiskom bude uvádzanie javiskových diel – komorných opier. Preto dramaturgia bude prinášať tieto nové premiéry na slovenskej scéne:
  • G. Donizetti – Rita, Elvida, Francesca di Foix
  • G. Bizet – Djamileh
  • B. Britten – Peter Grimes, Žobrácka opera, Sen noci svätojánskej, Pod kolesami osudu, Smrť v Benátkach
 • Uvedenie slovenskej hudobnej tvorby z oblasti vážnej hudby alebo muzikálovej (dielo slovenskej skladateľky Oľgy Danášovej – Vianočné oratórium, a iné).

História a vznik

Zrod opery je obdobím hudobných dejín novoveku. Obdobie baroka je kolískou vzniku opery, ktorá bola podporovaná rozkvetom inštrumentálnej hudby a rastom orchestra. Talianska hudba priniesla nové hudobné trendy, ktoré koncom tohto obdobia posunuli do popredia vznik nových národných štýlov.

Barok – 1600 – 1750 bol obdobím veľkej kreativity v literatúre , hudbe aj vede. Nové umenie prekvitalo v dielach Shakespeara a Cervantesa, Newtona a Galilea, v hudbe Palestrina a jeho súčasníkov. Zrod hudobnej drámy – OPERY – je pripisovaný skupine florentských hudobníkov a básnikov, známych ako CAMERATA, skladateľom Giuliovi Caccinimu, Jacopovi Perimu a básnikovi Ottaviovi Rinuccinimu, ktorí podľa starovekej gréckej drámy chceli obnoviť spevácky štýl. Tento nový štýl sa prvý raz objavil v intermédiach – krátkych hudobných drámach , ktoré boli uvádzané medzi dejstvami hovorenej hry. Prvú operu vytvorili všetci traja umelci –DAFNE- v r.1598.Medzníkom ranej opery je L´ORFEO talianskeho skladateľa Claudia Monteverdiho /1567-1643/,ktorá vytvorila nový hudobný a dramatický operný štýl.

V období hudobného klasicizmu – 1750 – 1820 skladatelia Haydn – Mozart – Beethoven priniesli vo svojej tvorbe nový, jednoduchý hudobný štýl, ktorý odrážal súčasné intelektuálne ,morálne a umelecké hodnoty. Gluckove a Mozartove opery boli postavené na dramatických a realistických námetoch ,hudba už nebola len ozdobou drámy , ale ju hodobno -výrazovými prostriedkami dopĺňala.

Pre romantických umelcov – 1810 – 1920 bola najdôležitejšia originalita, emocionalita, vzťah ku prírode.19.st.prinieslo najpopulárnejšie opery v hudobných dejinách : G.Verdi – Traviata, Rigoletto, Aida, Nabucco, R.Wagner – Prsteň Niebelungov, Tristan a Izolda, G.Bizet – Carmen, G.Puccini – Bohéma, Turandot, Madam Butterfly. Opery prinášajú námety všeobecné pre každú dobu, sú postavené na silnej emocionalít ,majstrovskou technikou vo vokálnych partoch a orchestrálnou inštrumentáciou.

Hudba od roku 1900-MODERNA HUDBA – je rozvinutá do mnohých smerov a štýlov . Hudba v 20.st. sa s minulosťou akoby rozchádzala vo vonkajších prejavoch, ale na dedičstvo kompozičných techník nadväzuje naďalej.

Dôležité udalosti hudby 20.st.,ktoré posúvajú hudobné dejiny do 21.st. boli:
 • R.1900-vzniká opera C.Debussyho – Pelléas a Mélisanda
 • R.1907-1908-A.Schonberg napísal dielo Zjasnená noc
 • R.1910-Premiéra baletu I.Stravinského – Svätenie jari
 • R.1924-Premiéra Rapsódia v modrom G.Gershwina
 • R.1925-Premiéra opery Wozzeck A.Berga
 • R.1929-vzniká Trojgrošová opera K.Weilla a B.Brechta
 • R.1935-vzniká opera Porgy a Bess G.Gershwina
 • R.1962-uvedenie Vojnové rekviem B.Brittena

Hudba 20.st.prináša miešanie rôznorodých štýlov – neoklasicizmus, jazz, folklórne vplyvy, moderné trendy a iné. Okrem tradičnej opery sa rozvíjajú aj iné príbuzné javiskové formy hudobného divadla – MUZIKÁL, ROCKOVÁ OPERA vo veľkej forme a komorná forma syntetického hudobno-dramatického prejavu – KOMORNÁ OPERA. Tvorbe tohto druhu sa venovali Stravinskij, P.Hindemith, D.Šostakovič, B.Britten, C.Orff a iní. Tento špecifický druh opery sa vyznačuje komorným obsadením orchestra, minimálnym zoskupením sólistov a zboru. Vzniká tak svojbytný typ hudobného divadla s vlastnou osobitou poetikou, ktorá približuje súčasný rytmus doby vo svetle moderného divadla ,aby oslovila súčasného –tradičného aj budúceho poslucháča.

Vo vývoji slovenského kultúrneho života predstavuje dôležitý medzník vznik KOMORNEJ OPERY v Bratislave v r.1986 pod záštitou Slovenskej filharmónie, neskôr SND a ďalej ako samostatný súbor Ministerstva kultúry SR. Počas svojej 23. ročnej existencie súbor zinscenoval diela svetových aj domácich skladateľov, slovenské publikum uvidelo aj niekoľko premiér slovenských skladateľov. Veľkým novátorským prínosom bol nový pohľad na doznievajúce 80. roky v oblasti inscenančnej a interpretačnej praxe ,ktorá sa snažila svojimi predstaveniami osloviť súčasného diváka. Komorná opera sa stala „Alma mater studiorum“ /univerzita, v ktorej študent získava vzdelanie, motto pochádza z najstaršej európskej univerzity v Bologni, ALMA MATER- z lat. matka živiteľka, pôvodne antické označenie pre Božiu Matku –Magna Mater- Veľká Matka/ mnohých súčasných slovenských umelcov v oblasti hudobnej réžie – Pavol Smolík, Marián Chudovský, Ondrej Šoth, Miroslav Fischer, Jozef Bednárik, dirigenta Mariána Vacha a mnohých sólistov – Mária Eliášová, Eva Šeniglová, Jitka Sapara – Fischerová, Jozef Benci a mnoho iných.

Na dedičstvo slovenskej národnej hudobnej kultúry nadviazal po 15. Rokoch nový divadelný súbor- KOMORNÁ OPERA BRATISLAVA. Na hudobnej scéne ako svoju premiéru uviedol projekt – DIELA TEREZÍNSKYCH SKLADATEĽOV a operu skladateľa Hansa Krásu, podľa libreta Adolfa Hoffmeistra -BRUNDIBÁR. Ďalšie predstavenia – G. Fauré – Requiem, A.Vivaldi – Štyri ročné obdobia, G.B.Pergolesi – Stabat Mater a iné potešili hudobnú verejnosť znovuzrodením takéhoto druhu hudobného divadla.

Program


Opera RITA

Premiéra: 02. máj 2017, DK Zrkadlový háj
Popis: opera v jednom dejstve v talianskom jazyku so slovenskými titulkami
Autor: Gateano Donizetti
Vstupenky: https://www.ticketportal.sk

Libreto: Gustave Vaëz
Dramaturg: Oľga Danášová

Hudobné naštudovanie a dirigent: Daniel Simandl, Tomáš Köppl
Réžia: Tomáš Remy Sloboda
Asistent réžie: Roman Müller
Scéna: Tomáš Remy Sloboda, Laura M. Štorcelová
Kostýmová výtvarníčka: Laura M. Štorcelová
Kostýmy: Martina Širaňová
Svetlá: Peter Janovický
Zvuk: Marek Kalivoda
Preklad: Jana Gürtlerová
Titulky: Janka Biznárová

Účinkujú:
Viktória Ballánová/Erika Georgina Szabó
Pavol Oravec/Róbert Remeselník
Marek Pobuda/Marek Tokoš
herecká company Komornej Opery Bratislava
a orchester Komornej Opery Bratislava, koncertný majster Štefan Filas

Hudba slávnych skladateľov

Premiéra: 18. marec 2016, Moyzesová sieň
Popis: koncertný výber z diel autorov: Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Johann Strauss mladší, Ilja Zeljenka a Gejza Dusík
Dirigenti: Adam Sedlický a Marco Vlasák
Dramaturg: Oľga Danášová

Účinkujú:
Viktória Ballánová
Pavol Oravec
Marek Pobuda
Lucia Harvanová
Erika Georgína Szabó
a orchester Komornej Opery Bratislava, koncertný majster Vladimír Harvan

Pozrite si fotky z koncertu.

Opera Brundibár

Premiéra: 31. marec 2014, DK Zrkadlový háj
Popis: Opera v dvoch dejstvách v českom jazyku
Autor: Hans Krása
Libreto: Adolf Hoffmeister

Šéfdirigent: Adam Sedlický
Hudobné naštudovanie a dirigent: Marco Vlasák
Réžia: Tomáš Remy Sloboda
Scéna: Laura Štorcelová
Kostýmy: Veronika Keresztesová
Svetlá: Matúš Gazdík
Zvuk: Branko Búbela

Pozrite si fotky z predstavenia.

Diela terezínskych skladateľov a opera Brundibár

Premiéra: 31. marec 2014, DK Zrkadlový háj
Predstavenie sa skladá z troch častí:
- Sláčikové trio s tanečným performance – Gideon Klein
- 3 hebrejské chlapčenské zbory – Viktor Ullmann
- Opera Brundibár – Hans Krása

Sláčikové trio s tanečným performance

Autor: Gideon Klein
Tanečné performance: Renáta Ptačín
Husle: Rudolf Patrnčiak
Viola: Roman Rusňák
Violončelo: Lujza Ďurišová

3 hebrejské chlapčenské zbory

Autor: Viktor Ullmann
Tanečné performance a choreografia: Renáta Ptačín
Zbormajster: Lukáš Kunst Lederer
Zbor a orchester Komornej Opery Bratislava

Brundibár

Popis: Opera v dvoch dejstvách v českom jazyku
Autor: Hans Krása
Libreto: Adolf Hoffmeister
Hudobné naštudovanie a dirigent: Lukáš Kunst Lederer
Réžia: Tomáš Sloboda
Scéna: Laura M. Štorcelová
Kostýmy: Anna Radeva
Choreografia: Renáta Ptačín

Úvod opery: Avinu Malkeinu
Popis: Židovská modlidba
Autor: Avinu Malkeinu
Pre Komornú Operu Bratislava upravil: Ľubomír Dolný

Pozrite si fotky z predstavenia.

Napísali o nás

Komorná Opera Bratislava uvádza Donizettiho komickú operu Rita
24.4.2017
2. mája 2017 sa o 19:00 hod. v priestoroch petržalského DK Zrkadlový háj uskutoční premiéra Donizettiho komickej opery Rita, v aktualizovanej modernej verzii v interpretácii mladých umelcov. Dielo uvádza Komorná Opera Bratislava v hudobnom naštudovaní Daniela Simandla a v réžii Tomáša Remyho Slobodu.
Viac tu: http://operaslovakia.sk

Hudba slávnych skladateľov v Bratislave
16.03.2016
Dnes v rádiu Devín o koncerte "Hudba slávnych skladateľov v Bratislave" a o Komornej Opere Bratislava  v relácií Ars musica, sa s redaktorom Tomášom Borošom zhovárali dramaturgička a hudobná riaditeľka KOB Oľga Danášová a generálny riaditeľ KOB Roman Müller
Viac tu: http://www.rtvs.sk

Mozart a Beethoven mieria do Bratislavy
11.3.2016
Do Bratislavy mieri Mozart, Beethoven, aj Liszt! Samozrejme, len ich diela v skvelom podaní vynikajúcich hudobníkov.
Viac tu: http://www.tvba.sk

KOB otvorí novú sezónu slávnostným Galakoncertom s exkluzívnym hosťom
15.9.2014
Novú sezónu 2014/2015 otvorí KOB slávnostným Galakoncertom s exkluzívnym hosťom – Sisou Lelkes Sklovskou. V novej sezóne mladí umelci pripravujú opernú premiéru, koncert k roku českej hudby, matiné, nový cyklus komorných koncertov a iné zaujímavé projekty.
Viac tu: http://operaslovakia.sk

Bratislava má opäť Komornú operu
6.9.2014
Kultúra 2014 - s tvorcami novej Komornej opery Bratislava - generálnym riaditeľom Romanom Mullerom, hudobným riaditeľom a dirigentom Lukášom Kunst-Ledererom, sólistami Valériou Kašperovou a Marekom Tokošom.
Viac tu: http://slovensko.rtvs.sk

Znovuzaložená Komorní Opera Bratislava
12.2.2014 Jiřina Hába
Mladým operným spevákom v Bratislave svitá na lepšie časy! Veľmi vhodným odrazovým bodom na ceste ku kariére operného speváka sú Komorné opery, ktoré v rôznych formách existujú vo väčšine európskych metropol (Viedeň, Varšava, Budapešť a iné) a umožňujú tak vznik inscenácií málo hraných operných titulov z repertoáru diel od baroka až po súčasnosť...
Viac tu: http://operaplus.cz

Kontakt

Scéna

Dom kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Sídlo

Rumančeková 860/42
Bratislava 821 01

Korešpondenčná adresa

Pezinská 49
903 01 SENEC

Vedenie

Roman Müller DiS.art
Generálny riaditeľ KOB
e-mail: roman.muller@komornaopera.sk
mobil: +421 903 444 412
Michal Horák
Výkonný riaditeľ a manager KOB
e-mail: horak.michal@komornaopera.sk
mobil: +421 948 789 200
Mgr.art. Erika Georgina Szabó
Výkonný riaditeľ KOB
e-mail: erika.szabo@komornaopera.sk
mobil: +421 944 351 056

Umelecké vedenie

Mgr.art. Vanda Zemanová Alberty
Hudobná riaditeľka a dramaturgička
e-mail: vanda.zemanova@komornaopera.sk
mobil: +421 911 639 654

Mediálne oddelenie

Mgr. Daniel Hevier ml.
PR manager
e-mail: daniel.hevierml@komornaopera.sk
mobil: +421 940 723 569

Sekretariát

Mgr. Kristína Snopková
Asistentka riaditeľa
e-mail: kristina.snopkova@komornaopera.sk
mobil: +421 944 207 930

Partneri

Mediálny partner